Дата09 април, 2020
АвторЕлена Стойчева

for English scroll down

ПреПОДАВАТЕЛят, Симатиката и 5G мрежите :)

,,Всичко има трептене и произвежда вибрация, която се предава към околната среда. “ проф.д-р Г. Лозанов,Десугестивно обучение,стр.30

Както знаете, като преподавател обичам примери, в които науката и изкуството се пресичат. За това, ако не Ви е попадало, насладете се на магията на това видео:

 

Симатиката е ,,науката за видимите ко-вибрации на звука, как звука влияе на материята около него.”

В това видео може да се види как звукът въздейства и преструктурира околното пространство, като всички звуци, които чувате в песента, са синхронизирани с различни научни експерименти.

Музикотерапията въздейства точно на този принцип. 

Дори коронавирусът вече има ,,мелодия”, която е превод на трептенето на вируса : ,,Молекулярните вибрации, дължащи се на топлината, също получават свои собствени звуци.” https://nauka.offnews.bg/news/Novini_1/Ucheni-prevarnaha-strukturata-na-koronavirusa-v-muzika-audio_147672.html?ref=recomend 

 

Както всичко трепти и има отражение на видимо и невидимо ниво, така и състоянието на преПОДАВАТЕЛя въздейства и създава средата и учебния процес. Това се отнася до всеки, който ръководи комуникативен процес. Неговият глас, интонация, ритъм и височина на говорене, топлинни и електро вълни въздействат на околните и околната среда, така както тези тонове във видеото създават промяна във формата на пясъка и водата.

Какво може да направи преподаващият/водещият, за да създаде хармонични трептения, които да се излъчват и мултиплицират в дадената среда? Умишлено не споменавам останалите участници и техните трептения, тъй като ще разгледам процеса на взаимодействие повече като излъчвател (водещият) и приематели (обучаемите, слушателите,участниците), което дава по-голямата отговорност в ръцете на водещия и как той ще съумее да оркестрира процеса. 

Има много вече известни и често прилагани варианти за настройка към повече пълноценна присъственост като:

 

  • Изкуство
  • Осъзнато настройване
  • Притихване и вслушване, центриране
  • Дишане
  • Спорт
  • Музика/пеене 
  • Доверие в процеса
  • Молитва
  • Медитация 
  • Рисуване 

А какви са Вашите начини за настройка преди да влезете в обучение или сесия?

Във връзка с тези научни факти, започнах да се чудя как непрестанните трептения на бъдещата 5G мрежа ще въздействат върху нашата физиология. Има една статия, която се казва ,,Възможно е човек да слуша своята Wi-Fi мрежа”. ,,Франк Суейн…е успял да превърне Wi-Fi сигналите в източници на звук. Wi-Fi сигналът представлява електромагнитни вълни, работещи на определена честота…, която човешкият слух не може да възпроизведе, но чрез обработка този сигнал може да бъде преобразуван в понятни за нас тонове. Сигналът, като тоновете, има амплитуда и честота, които са в основата на музикалните системи.” Не е новина, че обикновената безжична мрежа доказано оказва непрекъснато въздействие върху нашите клетки, подобно на звука и песъчинките в клипа. 

 

Казват, че във физиотерапията се използват такива честотни вълни като тези на 5G мрежата и те са безвредни. Въпросът е, че с 5G ще сме непрестанно обкръжени и облъчвани от тези по-високо честотни от обичайното вълни или радио фон, тъй като те са активни, когато телефон или рутер работят, а това е на практика 24/7.

 

Преди доста време бях попаднала на изказването на проф. Мартин Бланк за това как клетката и нейните функции се повлияват от определени ел-магнитни лъчения в околната среда:

 

Това може да се съотнесе и към начина, по който водещият/обучителят комуникира и съответно повлиява на околните. С какви вълни боравим? Как искаме да повлияем? Какви WI-FI предаватели сме ние – музика или шум? 

Кое искаме да подхраним?

В крайна сметка, ако има нещо по-голямо и това е онова трептене, което поддържа живота, което прави океаните да се движат, което идва не просто от ядрото на нашата земя, а от ядрото на най-голямата от големите галактики, то има и един фон на още по-голямо трептене, с който е добре да ,,задишаме”.

 

Проф. д-р Лозанов пише за динамиката на живота, която винаги има ритъм, така както сърцето на кардиограмата. Той сравнява учебния час с динамиката на живота. Изхождайки от това, той съветва да пресъздаваме животрептяща атмосфера и присъствие в учебния процес.

 

Какво е Вашето мнение по въпроса?

По-надолу можете да разгледате още източници по темата.

Още източници по темата: 

Допълнително за експериментите във видеото Симатика https://nigelstanford.com/Cymatics/default.aspx 

Тед видео за влиянието на безжичната мрежа: тук   

Проучвания на учените за wi-fi излъчванията:  Scientific Research On 5G, 4G Small Cells, Wireless Radiation And Health

Мнението на учени, които изказват притесненията си относно 5G: тук

Позицията на бившия президент на Microsoft Canada за безжичните връзки.  

 

 

The Teacher, the WI-FI waves and 5G signal 🙂

 

“Everything has its own vibration, which is transmitted towards the environment” prof. Dr Lozanov

 

As you know, as a suggestopedia teacher, I have always loved examples of how art and science intersect.

So if you still haven’t come across it, enjoy the magic of this video

 

“Cymatics, the study of wave phenomena, is a science pioneered by Swiss medical doctor and natural scientist, Hans Jenny (1904-1972).”

 

In this video you can see how sound waves affect and re-structure the surrounding enviroment and all the sounds you hear in the song are an exemplification of scientific experiments. 

 

Music therapy is based on exactly these principles. 

 

Even coronavirus already has a melody which is a translation/convertion of the virus’vibration: “the molecular vibes due to the heat also get their corresponding sounds”

https://nauka.offnews.bg/news/Novini_1/Ucheni-prevarnaha-strukturata-na-koronavirusa-v-muzika-audio_147672.html?ref=recomend 

 

As everything vibrates and has its own reflection on a visible or invisible plane, so does the teacher’s condition influence and create the medium of the teaching process. In the same manner. This relates to anyone conducting a communicative process. Their voice, intonation, rhythm of speech, pitch, electromagnetic and thermo waves have influence on the people around and the surrounding space in the same manner as the sound waves changed the shape of the sand and water in the video.

What can the speaker do in order to create harmonious vibrations that will be exuded and multiplied in the given medium? 

I don’t give light to the other participants in the communicative process on purpose as I am going to consider the process of interaction more divided into emitor (teacher) and recievers (students) and to emphasise on the responsibility of the conductor and their capability to orchestrate the communicative process with good command. 

 

There are quite a lot often applied ways to get tuned and gain mindful presence such as: 

Art

Meditation

Breathing exercise

Sports

music/singing

Trust in the process

Prayer

Painting

And what are your ways of getting tuned in for a training session?

 

In relation to these scientific facts I began to wonder how the intermittent vibrations of the 5th generation WI-FI affects our physiology. There is an article called: “It is possible for a man to listen to their WI-Fi”. Frank Swaine managed to convert the Wi-FI signals into sound sources. Wi-Fi signal is actually electromagnetic waves at a certain frequency which is unproducible for the human auditory abilities; but if processed it can be converted into recognizable tones. 

The signal as tones, have amplitude and frequency that are in the basis of all musical systems. So it is no news that wi-fi takes an intermittent effect on our cells, likewise the sound and the sand grains in the video above. 

They say that physiotherapy treatment frequencies are similar to those of 5G signal so it should be harmless. The issue, though, is that we are constantly exposed to and affected by those higher-frequency waves or radio background as they are active when a mobile device or a rooter are on. That is , in real fact, 24/7! 

 

Some time ago I came across prof. Martin Blank’s announcement on how different electomagnetic waves in the atmosphere take effect on the DNA cell functions. 

:  

This can be corelated to the way the teacher communicates and consequently influences the surrounding people.

What kind of waves do we transmit and emit? What kind of electromagnetic waves do we convey? What kind of WI-Fi signal are we- music or noise? 

What do we intend to nourish?

In the end, if there is something bigger and it is that vibration that sustains life, that makes the oceans move, that comes not from within our planet but from the core of the mother of all galaxies, then there must be a grand vibrational background, which we should strive to “breathe’ with. 

 

Prof. Dr Lozanov wrote about the life dynamics which has always had its own rhythm like the electrocardiogram. Inspired by this he compared the class to life dynamics. So he advised teachers to have lively presence and create a vibrant atmosphere in the teaching-learning process.

 

Additional links:

More info on the experiments in the video https://nigelstanford.com/Cymatics/default.aspx 

TED video on the affects of WI-FI signal : click here

 Scientific Research On 5G, 4G Small Cells, Wireless Radiation And Health click here

Scientist’s opinion on the effects of 5G: click here

 Ex president of Microsoft Canada opinion on wi-fi waves click here