За образованието

септември 2019

Извадка от „За образованието“ на Боян Боев

“Основният образователен принцип трябва да бъде свободното възпитание. В средните училища, както и в основното училище трябва да се спазва правилото: заниманието на ученика с известни въпроси да не бъде натрапено отвън, но да иде от вътрешния интерес на ученика, от вътрешните подбуди.””

Ще обобщя с извадки и ключови моменти какво представлява работещото и подхранващото образование според Боян Боев, един от най-близките ученици на Учителя Дънов.

Създателят на метода сугестопедия проф. Д-р Лозанов също е обменял знания с Боян Боев и се е облягал на принципите на Новата педагогика, като е успял по научен път да докаже ефективността на много от препоръчаните подходи.

Първото издание на книгата е написано през 1945г. и съдържанието й е напълно актуално и днес.

Според „Новата педагогика“ основните принципи, които обуславят обогатяващото и живото образование са:

Можете да свалите целия текст в PDF или WORD формат оттук!
В съдържанието са включени практически образователни насоки спрямо всеки възрастов период на детето. Приятно четене!

Преживяването в училище Summerhill, Leiston, Suffolk, UK

юли 2019

For English scroll down.

“Ако се погрижим за емоциите си, интелектът ще започне да се грижи сам за себе си”

За първи път откакто съществува, а това вече е един век, училище Summerhill отвори врати за външни лица. Събитието беше 5 дни с цел да се потопим във философията и атмосферата на училището и да се запознаем лично с учениците, учителите, създателите, правилата и функционирането на това утопично самоуправленско училище. Гостите на събитието бяхме от над 30 държави от целия свят, голяма част от които работят към демократични училища или търсят по-хуманна и функционална алтернатива на стандартните образователни модели.

Защо Summerhill е различно училище?

Това е първото училище, където децата се самоуправляват чрез демократично самоуправление и имат реални условия да изживеят и осъзнаят свободата да правиш всичко, без да пречиш на околните. Второ, учениците имат възможност да избират дали и кои предмети да посещават, спрямо личните си интереси и влечения. Философията на училището поставя голяма част от общоприетите разбирания за възпитание и образование под въпрос и смело чупи клишетата. Например това, че родителските очаквания, предпочитания и преценки често пречат на детето да осъществи потенциала си и създават гняв в него, тъй като не са съобразени с естествените му наклонности и темпо на развитие. За това и училището е на принципа на пълен пансион, което прави процеса на изграждане на независимост, самостоятелност и психично здраве при децата толкова устойчив. Друг е въпросът, че точно този краен избор поставя на кантар и възприемането на такова училище на по-масов план. Интересна беше личната среща с родители на бивши и настоящи ученици в Summerhill и тяхната мотивация да дадат децата си тук, как се чувстват и какви са всички страни на този избор.

Как децата се саморегулират?

Тъй като в това пространство са създадени прекрасни условия за процъфтяващо емоционално и социално развитие и за разрешаване на проблеми, децата израстват с достатъчен ресурс и позитивна самооценка. Едно от най-ценните преживявания от посещението беше реалното участие на нас гостите в така наречения MEETING, събрание в което се изясняват важните теми и предстоящи събития и ако има възникнал казус , то той се поставя за разрешаване и се гласува коя е най-добрата следваща стъпка. Събранието се води само от ученици: (senior ученици), наречени омбудсмани(които се грижат за мигновеното разрешаване на конфликтни ситуации), председател, секретар и офицер по глобите :), които се сменят на ротационен принцип. А всеки присъстващ ученик, учител или друг от персонала, разполага със свободата на своя ГЛАС. Обикновено това събрание се случва по 3 пъти седмично или по-често, ако има наложителен случай.

Правила?!

Училището има книга с над 450 правила, създадени ОТ УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ, които непрекъснато се обновяват спрямо нововъзникналите ситуации. За пример, правилата за екранните устройства включват балансирана употреба на технологии, определени часови рамки, в които е уместно да се използват телефони, социални медии, игри и др. Винаги когато се нарушат правила се прави разграничение между самата ПОСТЪПКА, която е неприемлива и даденото ДЕТЕ, което винаги остава прието и неосъждано. В Summerhill love=approval. По думите на самите ученици, дори, когато някой ученик е наказан от общността да почисти например създадената от него бъркотия, той се чувства защитен, защото познава своите права, има възможност да се изрази и знае, че ако към него се прояви незачитане, то той също ще бъде защитен.

Играта и образователният процес

Децата имат право да играят колкото искат. Ето защо в обучителния процес рядко се използват игри; децата влизат в учебните часове по лична мотивация и имат желание за буквален процес на учене, а не да се “маскира” научаването с игра. Децата са обградени от интересна информация и стимули за развитие, като се следва естественото любопитство на детето, а не предизвиканото. Както сами казват в Summerhill : “Learn as you run”

Отношението на учителя

Винаги, когато ученик прояви интерес и любопитство към нещо, учителят се отзовава на мига. Учителите са предимно млади, вдъхновяващи, с дълбоки професионални умения и креативен подход.

След Summerhill

Завършили Summerhill-ци, някои от които вече преподаватели в престижни университети, споделиха, че водещи за тях по отношение на образователния процес остават въпросите:
“Какво е и за какво служи образованието?
Чии интереси се обслужват?
Това ли е информацията, от която се нуждая? “

😐🤨Трудностите, които срещат младежите, завършили през последните 5 години
☺Границата на самоирония и хумор с другите (често другите са по-тънкообидни)
Саморегулирането при съвместен живот (общ боклук, неизмити чинии)
Че състудентите им, учили по стандартен начин по-трудно се възползват конструктивно от свободата си в студентските години, свикнали са и очакват да им казват какво да направят, кое е най-доброто за тях и др.
Цялата база на училището създава прекрасни условия за щастливо детство, а във въздуха там витае дух на радост, хумор, одобрение и човечност!
😍😍😍Усещането от запознанството с учениците на Summerhill
- че са осъзнати
- с много чувство за хумор
- наясно с емоционалните си граници
- чувстват се комфортно в телата си
- емпатични, отворени и приемащи
- уверени
- с позиция
- цялостни

Забавленията

Забавленията в Summerhill са вкусни и пристрастяващи, древни и вечни колкото света, красива грамофонна музика, музика на живо от учениците, весели и динамични игри, театър и много други, които за радост успяхме да преживеем!

Бяхме приети много топло, усещането беше за дом, заедност, приятелство, празнуване на живота и готовност за споделяне!
Благодаря Summerhill за experience-a :)!
Summerhill е не само за тези, които не се вписват, както биха си помислили много хора, нито е само една извадка тип живот в саксия, който не може да се адаптира към света, а е една смела позиция към живота, която заслужава внимание. Семенцето, което такива места посяват в нас ни свързват с хармонията и радостта.

Дикинсън - душата трябва да е готова Дикинсън - душата трябва да е готова Дикинсън - душата трябва да е готова

Summerhill school experience, Leiston, Suffolk, UK , July 2019

“If we look after our emotions, the intellect will look after itself”

For the first time since it was founded, which is a whole century, the Summerhill school has opened its doors to everyone. The event lasted for 5 days so that the visitors could immerse into the philosophy and atmosphere of the school, and get acquainted to the students, the teachers, the founders, the rules and the functioning of this utopic self-governed school. All of us the visitors were from more than 30 countries all over the world, most of us working in the field of democratic education or in quest for more humane and functional alternative to the standard educational models.

Why is Summerhill a different kind of school?

This is the first school where children govern themselves through democratic self-governing approach, and where they have adequate environment to experience and get aware of freedom without licenses, i.e. without disturbing the others. Second, the students can choose if and which subjects to attend according to their personal interests and pursuits. The school’s philosophy breaks tradition and puts into question the conventional understanding of rearing and educating. For instance, the statement that parents’ expectations and opinions towards the child frequently hinder their ability to fulfill their potential and ignite anger within the child since they are not in harmony with the child’s natural inclinations and pace of development. That’s why it is a boarding school, which makes the process of developing independence and mental health so sustainable. On the other hand, it is exactly the reason why such a form of school education is not so popular on a mass scale. The face-to-face meeting with parents of former and current students and their motivation to give their children in Summerhill, their feelings and all the angles of this choice, was of great interest.

How do children self- regulate themselves?

As there are perfect conditions for child emotional and social development to flourish, children grow up with enough resourcefulness and positive self-esteem. One of the most valuable experiences during our visit was the real-time participation in the so-called MEETING, an assembly where the main issues and future events are raised, and if there happens to be a problem to be solved, the following step is voted democratically by the students. The meeting is led only by students (senior students), called ombudsmen (who are responsible for the immediate dealing with emerging situations. There are also a chairman of the meeting and a fine officer, and they interchange by rotation. In addition, each student, teacher or member of staff has the free right to vote. The meeting usually takes place 3 times a week or more frequently if necessary.

The rules!

There is a school rule book with more than 450 rules created BY the STUDENTS FOR the STUDENTS. The rules are intermittently refreshed according to the new life situations. For example, the screen rules include balanced use of technologies and social media, certain time range for mobile phones use, computer games, social media, etc. When a rule is broken, the focus is on the action which is unacceptable, not the child (the child always remains accepted and unjudged). In Summerhill LOVE=APPROVAL! Students admit that even when you are for example “fined” to tidy up the mess you have created, you feel protected, you are well aware of your rights and you have the possibility to express yourself; and you know that if someone else trespasses the rules, you will be protected, as well.

Play and the educational process

Children are allowed to play as much as they feel like. That’s why game-based teaching is hardly ever applied. Children attend classes by personal motivation so they need a true educational experience, not to “mask” learning with play. Children are surrounded with interesting information and stimuli that taps the natural spontaneous child curiosity. As Summerhillians say: “You learn as you run”

The teacher’s attitude

Whenever a student is eager to learn or make something, the teacher immediately responds readily. The teachers are mostly young, inspiring people showing deep professional and creative knack.

After Summerhill

Former Summerhillians, some of them professors at prestigious universities, shared some key questions that thanks to Summerhill philosophy guide them in the educational process:
What is education and what is education for?
Whose interests are served?
Is this really the information I need?

😐😐The difficulties that Summerhill graduates face
☺The borderline of self-irony and sense of humour in relation to others (usually the other students are quite touchy in contrast to Summerhillians)
Self-regulation in common life (rubbish, dirty dishes)
At university they find there is a slight difference in how students after traditional education respond to their freedom, in most cases they expect someone else to recommend what is the next best step for them, someone else to take care of the dishes, to provide food, etc.
The whole school environment creates perfect conditions for happy childhood, and there is joy, approval and sense of humanity in the air!
😍😍😍My impressions of Summerhill students
- they are conscious
- with high sense of humour
- well aware of their own emotional limits
- they feel quite comfortable in their bodies
- empathic, open and acceptive
- confident
- with an open position in life
- people of integrity

Entertainment

Entertainment at Summerhill is delicious and addictive, ancient and eternal as the world, beautiful gram parties, live music from the schoolers, jolly and dynamic games, theatre and many others, which fortunately we could enjoy.

We were warmly welcomed, there it feels like home, togetherness, friendship, celebration of life, readiness to share!
Thank you Summerhill for the experience!
Summerhill is not only for those who do not fit in the system, as many people would think, neither it is only a tiny excerpt of children who live in a cocoon, but rather it is a brave position towards life, which is worth our attention. The seed such places plant in us is the seed of harmony, reward and joy in life.

INTERVIEW with Gloria Alguacil, Lozanov-Gateva Suggestopedagogue and Teacher Trainer, by Elena Stoycheva, Suggestopedagogue and Director of Center Zaedno in Plovdiv

1. Ms Alguacil, you have more than 160 suggestopedic courses experience, can you tell us, what is suggestopedia for you?

Suggestopedia is for me a life philosophy. It is a way of life. It is much more than a science, a teaching/learning method or a bunch of techniques to learn faster and easier. If you think that every human being is born with unlimited capacities, with lots of talents just to be stimulated and developed; if you know that art and science shouldn ́t be separated because they represent the complete brain; if you believe that education both parental and scholar should be exquisitely attentive not to harm; if you understand how important communication is and try to be aware of the messages you are constantly sending and how they could affect others... you are already in the mood of suggestopedia. These beliefs should be part of your believing system when you want to go in for suggestopedia, you can learn the technique about how to apply the method, but beliefs are difficult to learn. Beliefs like these made Dr Lozanov start investigating about the brain and psyche.

2. You say that suggestopedia is a self-regulating system, what do you mean?

These are Dr Lozanov ́s words! I am just repeating... He meant with this that if suggestopedia is not being used properly or if the goals are more commercial and egotistical than humanistic, sooner or later it will disappear.

Many suggestopedia teachers or schools have disappeared as they couldn't resist the kind of high voltage energy that suggestopedia is emitting, you have to be aligned with this frequency, otherwise you will get burnt out. I ran a big suggestopedic school myself in Madrid some 23 or 24 years ago. Dr Lozanov and Dr Gateva visited us and held some conferences. My business partner was an economist and everything became too commercially oriented... after 3 years we went bankrupt, my school disappearing, and I had to start on my own again. Big life lesson!

I have a Canadian friend and colleague, suggestopedagogue like me trained directly by Dr Lozanov and Dr Gateva, now retired from the Canadian Federal Government, who wrote to me some days ago: “From my side of the ocean it seems that suggestopedia is dead... I ́m glad you are still training teachers...” He meant that there is no more interest for suggestopedia in North America. A pity, isn ́t it? Once there appeared so many schools in the States claiming to be working with the most original suggestopedia, the version called “superlearning” and other “personal versions”, but nothing to do with Lozanov-Gateva real suggestopedia. All these people teaching all possible variants of suggestopedia finally extinguished like the dinosaurs.

That is what Dr Lozanov meant with self regulating system.

3. Can you tell more about the last years of suggestopedia, can you give a brief overview of the stages of suggestopedia throughout the years? What is different in the last version of the dessugestive pedagogy created by Dr Lozanov and Dr Gateva?

It is a long story, but I will try to tell you in the briefest way possible about the different stages of suggestopedia throughout the years.

Dr Lozanov, according to his research, developed Suggestology, the science of suggestion, which was based on the systematized activation of the reserve capacities of the brain/psyche in order to free the person from the frequent social norms that can condition both personality and behaviour and the learning capacity.

The application of this theory to pedagogy was called Suggestopedia. In its beginnings suggestopedia was very close to suggestive psychotherapy (clinical variant): in teaching languages to adults there were hardly any artistic or playful elements and music was only used during the passive concerts with the result of memorizing lots of single words or small sentences and expressions but limiting the global view of the linguistic structure.

In 1971 with Dr Gateva they started experimenting in the new artistic variant introducing little by little different sorts of music, songs, poetry, dancing, toys, games, diverse didactic materials and many different activities to reinforce positive emotions. The textbook told a complete story instead of single words or sentences. This variant went on developing and consolidated in 1978. The teacher led the group and was a kind of protective mother, very artistic and powerful at the same time. The students followed the teacher ́s invitations. The whole teaching was mainly based on a process of positive suggestions and emotions. The results of this variant were much better than the previous ones in terms of memorization and communication capacity and of satisfaction, motivation and wellbeing of the students.

However suggestopedia continued to develop over the following years basing more and more on a process of desuggestion than on the process of suggestion. The teacher, though conducting the group with an inviting attitude, became now a friendly mother, or better, a reliable friend rather than a protective mother and was one more in the group participating in the different activities, the students interacting in the introductions to the lessons or co-reading with the teacher some pieces of the text during the active concerts. The teacher no longer read during the active concerts in that histrionic exaggerated manner raising high the emotions, his/her attitude and voice became more moderate although solemn and keeping the ritual. The voice was now an additional instrument to the music. The position of the teacher became also more “democratic” than in the artistic approach of suggestopedia, where the teacher played an outstanding role. With their constant participation students were now invited to be co-creators of the process. This last variant was called Desuggestive Pedagogy.

4. What results do your students achieve after both levels of foreign language courses?

In general, speaking about adults, people starting with a low level can achieve an upper intermediate or in some cases even an advanced level. The important thing is that they will get it after 2 immersion courses of 80 full hours, so a total of 160 hours learning, and without homework! Scientific studies say that by using traditional methodologies people need between 700 and 1000 hours plus homework to achieve a good intermediate level.

5. Can you tell more about the whole cycle, the 2 levels of suggestopedic courses for adults?

Suggestopedia is inspired by life itself... Most of the philosophical currents and sciences related with the human being defend that there are two main periods in the life of an individual: childhood and adulthood. Adolescence is in general included in the period of childhood. These periods are very well differentiated in both physiological and psychological aspects. In the acquisition of the language, the mother tongue, these two periods are very clearly differentiated too.

Suggestopedia offers only two levels in teaching languages to adults, these reproducing the two periods in life. First level: acquiring the basic language (pronunciation, intonation, linguistic and grammatical structure and lots of standard everyday vocabulary) through a process of infantilization. The textbook tells a complete story with different characters and is written in dialogues to stimulate basic communication in the student.

Second level: developing the basic language with a more complicated linguistic and grammatical structure and lots of new vocabulary related with different interesting subjects (travelling, art, science, human behaviour, literature, philosophy, economy, politics, professions...) told in some separated stories written by different authors to stimulate debate and discussion for a more cultivated way of communicating. This level could represent adulthood in life.

Both levels, as you know, keep the suggestopedic structure (80 full hours, 4 hours a day, the suggestopedic cycle introduction-concerts-elaboration-production) but textbooks, materials, games, props, concerts, songs, classroom setting, group dynamics and teaching process in both psychological an educational aspects are absolutely different.

6. Why is suggestopedia universal and common to all?

It is absolutely natural, nothing in suggestopedia is artificial. It is a natural pedagogy, a natural way of teaching, it follows the natural rules of the brain, the natural emotions and feelings, the natural concept of harmony, together with the natural behaviour of the teacher... When things are natural and credible (not double-sided) people trust and lower their barriers.

7. Can you tell a little about your book which is already ready in Spanish?

I finished writing my book in Spanish last year but for different reasons didn't find the time to review it. I hope to be ready with it along this coming winter. At the same time I would like to start working on the English version... The book talks about Suggestopedia - Desuggestive Pedagogy and my experiences over 25 years with the method and its creators.

November 2018

Сугестопедията в последния й вариант наречен "ДЕСУГЕСТИВНА ПЕДАГОГИКА"

Разбира се , както при всяка велика наука и проект има етапи на развитие и важни промени, свързани с подобряването на въздействието му. Случаят с метода сугестопедия не е по-различен. Двамата създатели на този висш метод на преподване са изследвали зорко всяко кътче на човешката психика и са държали най-вече на чистотата и психохигиената при внушенията. Колкото по-надълбоко са навлизали в познанието си за човещките перцепции, толкова повече методът е стигал до съвършената си оптимална версия, фазата, в която преподавателят е възможно най-неутрален във всичките си внушения, интонации, визия, език на тялото, символика и естетика на учебната стая.

Какво ще рече неутралност? Учителят се явява като инструмент на метода, не главната фигура на възхищение. Всичко, което преподавателят внушава е неявно, фино подсказано, както и всеки опит да се засегне ценностната система на курсиста трябва съзнателно да бъде избягвана.

Има съществени разлики в методическите указания от първоначалното навлизане на Проф. Д-р. Гатева в света на сугестопедията и последните й златни години на труд. В началото, когато е издадено и ръководството, 1981, има много разминавания с финалния вариант на метода. Опитвайки се да го следва, всеки новообучен преподавател ще открие известни въпросителни как и къде, например, да итегрира всички тези предложени игри към цялостта на английския или немския учебен текст. За жалост, Проф. Д-р Гатева не е оставила писмени указания за финалния завършен вариант на метода.

В последния етап от развитието на сугестопедията, наречен десугестивна педагогика, например, гласът на преподавателя по време на акривните концертни сеанси не следва тристепенната интонация, нито логичната интонация на текста, а единствено височината на фоновата класическа музика. Гласът се явява един естествен допълващ инструмент към произведението. Резките твърде впечатляващи и тържествени оперетни височини като в клипа от демонстрацията на Д-р. Гатева в Русия, вече са съвсем естествено звучащи.

Разбира се, преподавателят не се преоблича или сменя визията си за концертните сеанси. Всичко е естествено и преподавателят не създава усещане за недостижимост, твърде голяма висота или възхита, тъй като това прави курситите зависими, несамостоятелни извън учебната среда. Всичко твърде преучеличено се балансира с възможно най-близки до реалността условия за възприемане. Колкото по-естествена е обстановката в учебната среда, толкова по-възможно е курсистите да използват знанията си извън класната стая. И обратното, колкото по-театрално и свръх-обичайно е обучението, толкова по-трудно е за обучаемите да използват възприетото в съвсем ежедневни условия. Това е и причината последният вариант на сугестопедията да е толкова изчистен, обран и минималистичен в изразните средства.

Преживяването на курсиста не се измерва с впечатленията от преподавателя, а с вътрешното състояние на фокусиране, самовглъбяване и състояние на включеност, присъствие и с внимание.

Граматиката, по един лек и ненатрапчив начин, се обяснява съвсем ясно и цялостно, за да може и логичните потребности на ума да намерят спокойстие в тази на пръв поглед лековата атмосфера.

Тъй като възприемчивостта на курсиста към всичко предложено в сугестопедичната среда е засилена по време на курса 1-во ниво, при условия на инфантилизация, преподавателят не предлага стимули, които могат да отключат болезнени спомени. Такива са: емоционални истории, допълнителни материали, коментари и всичко отвъд целевия образователен контекст.

По време на 1-во ниво, в психологически план, най-важна остава отговорността на преподавателя да съхрани съзнанието и парасъзнанието на курсистите чисто от своето присъствие, вкусове, предразположения и настояща точка на еволюция.

При финалните промени на метода, сугестопедагогът използва ефекта на Пигмалион до толкова висока степен, че препоръката към курсистите за изчитане на текущия материал за 15 мин. близо до съня започва да отпада. Това са само някои щрихи от подобренията в последната версия на метода 1992-1997г., наречен „десугестивна педагогика“.

Ноември, 2018г. Елена Стойчева

SUGGESTOPEDIA IN ITS LATEST VERSION CALLED "DESUGGESTIVE PEDAGOGY

Of course, as with any great science and project, there are stages of development and important changes related to the improvement of its impact. The case of suggestopedia method is no different. The two creators of this supreme teaching method prof. Dr. Lozanov and prof. Dr. Gateva studied every corner of the human psyche and were exquisite about the purity and psychohygienity of suggestions. The deeper the insights into human perceptions, the more the method has reached its perfect optimal version, the phase in which the teacher is as neutral as possible in all their suggestions, intonation, vision, body language, symbolism and aesthetics of the class room.

What does neutrality mean? It means that the teacher turns out to be simply a tool of the method, not main figure of admiration. Everything that the teacher suggests is implicit, not explicit, and any subject matter tackling the belief system of the student should be cautiously avoided.

There are significant differences in the methodological guidelines from the initial entry of Dr. Gateva into the world of suggestopedia and her last golden years of work. For instance, in the manual for teachers issued in 1981, there are quite a lot of discrepancies from the final version of the method. When trying to follow it, every novice teacher would come across loads of questions about how and where, for example, to integrate all these proposed games into the English language text's integrity. Unfortunately, Dr. Gateva hasn’t left a written version of the final embellished method.

In the final stage of the development of suggestopedia, called desuggestive pedagogy, for instance during the active concert sessions, the teacher's voice does not follow the three-level intonation, nor the logical intonation of the text, but only the pitch of the background classical music. The teacher’s voice appears as a natural instrument to the musical work. The sharp, very impressive and solemn operetta heights as in the video from Dr Gateva’s demonstration in Russia are now much more natural in expression.

In addition, the teacher does not change their outfit for the concert sessions. Everything is flowing natural and the teacher does not create a sense of unattainability, too much height or admiration, as it makes the students dependent, unable outside the learning environment. Everything too exaggerated is balanced with the perceptual conditions closest to reality. The more authentic the educational environment, the more learners can use their knowledge outside the classroom. Conversely, the more theatrical and exceptional is the course atmosphere, the harder it is for the students to use the newly acquired knowledge in everyday conditions. This is the reason why the latest version of Suggestopedia is so moderate, measured and minimalistic in the means of expression.

The learners’ results are not measured by their impressions by the teacher figure, but by their inner state of focus, self-absorption, and inclusion, presence, and attention.

Grammar, of course, is explained in a very clear and complete way, so that the logical needs of the mind can also find peace, in seemingly unimportant way, though.

Because the learner's ability/predisposition to perceive everything proposed in the suggestopedic environment is enhanced during the 1st level course, under conditions of infantilization, the teacher does not offer incentives that can trigger painful memories. Such are popular songs, emotional stories, additional materials, comments or anything out of the educational context.

The most important in the 1st level of teaching remains the teacher's responsibility to preserve the students' psyche intact, to avoid explicit demonstration of their tastes, inclinations, current point of evolution, etc.

In the final polishing of the method, the teacher uses the Pygmalion effect to such a degree that the students no longer feel the need to take the student’s book at home to read for 15 min around sleeping time.

These are just a few of the fields of improvement in the last version of the method 1992-1997, “desuggestive pedagogy”.

November, 2018г. Elena Stoycheva

Обучение II ниво за преподаватели

Mесец Септември беше изпълнен с едно пълноценно и вдъхновяващо приключение- обучението за преподаватели II ниво в Център ЗаЕДНО. През август и септември, студиото ни беше домакин на второто обучение за преподаватели по метода сугестопедия в последния му вариант от 1997г, наречен ,,десугестивна педагогика". Гост обучител беше Gloria Alguacil, работила до последно с двамата създатели на метода проф. Д-р. Лозанов и проф. Д-р. Гатева.

Второто ниво на обучение премина в теоретична и практическа част в първата половина на деня и преживяване на реален курс вечерите. Това беше едно незабравимо, обогатяващо и разгръщащо преживяване за всички нас.

За разлика от I ниво на метода, където курсът създава условия за учене като през детския и юношеския период, II ниво следва естествените интелектуални, културни, политически, религиозни търсения на личността и предлага много "храна за мисълта" от света на възрастния.
За разлика от I ниво на метода, където курсът създава условия за учене като през детския и юношеския период, II ниво следва естествените интелектуални, културни, политически, религиозни търсения на личността и предлага много "храна за мисълта" от света на възрастния.

Септември, 2018г. Елена Стойчева

Игра ЗАЕДНО с въпроси и предизвикателства за опознаване на български и английски език.

Новата игра на център ЗаЕДНО е готова!

Играта е подходяща за всеки, който обича да общува, да опознава, да се провокира, да бъде спонтанен. На български и английски.

Книжката-игра съдържа 106 странички с въпроси за опознаване и забавни предизвикателства, някои от които са празни, за да добавите ВАШИТЕ! Всеки отговаря искрено на въпрос, без да е прекъсван.

Тази игра е прекрасна за сближаване на родители с деца, за разтуха с приятели, за сплотяване на екипа, опознаване на другия, при обучение по чужд език и др. Може да се играе навсякъде- вкъщи, сред природата, на плажа, на рождени дни, партита, в час на класа, като лексикон между съученици и др. Играта е динамична и сетивна, включва различни изразни средства. Засилва интуицията и емоционалната интелигентност.

Играта ЗАЕДНО се играе в кръг, заедно! Минимумът участници е 2-ма, максимум 10. Прекрасна е за възраст от 7г. до безкрай. Въпросите са на български и английски, за това е подходяща и за упражнение на комуникативните умения при и след обучение по английски език, защото е базирана на естественото общуване. Шевицата е специално предоставена от Ирен Ямами и символиката й е заедност, семейство. Също така е един чудесен подарък за ваши близки, роднини, учители, деца и креативни личнсти.

Къде можете да я откриете:
Пловдив
▲ Handmade shop 123 , ул. Отец Паисий 3

▲ Книжарница Паола, ул. Цар Калоян 11

▲ ОТСРЕЩА, ул Бетовен 12

▲ Солидарен кооператив НЕЩОТО/клуб НЕЩОТО, ул. Добротич 11

▲ от Център ЗаЕДНО, ул. Цариброд 2


Други продукти на Център ЗаЕДНО: Личен Арт Дневник базиран на арт терапевтичния подход.

За повече информация:

Ноември, 2017г. Елена Стойчева

Споделен опит след обучението ми в Испания за подновяване на сертификата за сугестопедагог

Целта на този споделен опит е накратко да даде светлина върху някои основни подобрения, които възприех в прилагането на метода, след опреснителния курс.

Ще се радвам възможно най-много колеги и почитатели на метода да намерят тук пресечна точка с възникнали в практиката си въпроси.

Като цяло причината да се впусна в това трудоемко начинание да подновя сертификата си в Испания, беше, че след 3 години опит в чуждоезиковото преподаване по метода сугестопедия (2015г), ми липсваше нещо в научността, в границите на метода и бях започнала да изпитвам емоционална умора. В опита си имах микроинтервали на съмнение, гадаене дали това, което предлагам в сугестопедичната среда е най-доброто, най-правилното и приложимо за всеки. Зная, че ако за микросекунда преподавателят не е сигурен в действията си, то вече не прави сугестопедия и губи престижа си, тъй като курсистите подсъзнателно го усещат. После видях тези думи, написани лично от Д-р Лозанов на конференцията в Упсала.

Всички тези възникнали в практиката ми въпроси натиснаха спусъка за едно много дълго и вълнуващо търсене и намиране.

Какво още ме привлече да направя мост към обучител в чужбина?

За мен беше важно да се докосна и до обучител, който е работил лично и с проф.Д-р Гатева, черпил е от извора, преживял е курс, в оригиналния вариант, воден от самата нея. Както знаем проф. Д-р Гатева създава текстовете на учебниците, игрите, дидактичните песни, използвани за чуждоезиковото сугестопедично обучение, води курсовете и методическата част от обучението на сугестопедагози в България и по целия свят.

Проучвах с месеци , дори година, докато стигнах до Gloria Alguacil, която откликна съвсем човешки на всяко мое питане по мейла и имаше доста добра обосновка на всичко, което не ми беше ясно и сигурно. Оказа се, че някои от въпросите ми нямаха словесен отговор, освен чрез преживяване. Така се реших на тази нелека стъпка да изживея цял опреснителен курс и...

През юли месец 2016 преминах 150 астр. часа обучение в Мадрид, с включено участие в реален сугестопедичен курс и теория, водено от Teacher Trainer Gloria Alguacil.

Втората част на обучението, се състоеше в супервизия върху цял курс, който аз провеждам, за да се проследи как прилагам малките детайли и внушения на метода, още 150 астр. часа. Имах честта това да ми се случи тази година (април-май 2017г) и то в България, лично от Gloria Alguacil.

Малко повече за самата нея: обучена е лично от създателите на метода, проф. Д-р Евелина Гатева и проф. Д-р Георги Лозанов за I-во и II-ро ниво, за обучител (Teacher Trainer) и за работа с деца, , работила e дълги години съвместно с тях, има принос в разработките и редакциите на сугестопедичните материали по учебника the RETURN и учебника II ниво, създаване на игри, и много др. Благодарение на нея картините в учебника по англ.език са били легално използвани, а от вътрешната страна на корицата на the Return можете да прочетете името й.
(Тук може да откриете повече информация от официалния сайт на Gloria Alguacil http://www.npp-sugestopedia.com/gloria.htm)

Тя първа дръзва да преподаде всичките 10 глави от учебника the RETURN в рамките на един курс 22 раб дни под ръководството на проф. Др Евелина Гатева и това остава като окончателен вариант, оформен в хармония и естествено темпо. Има над 150 курса опит без емоционална умора. Запазва чистотата на метода и единствена след смъртта на проф. Д-р Гатева предлага обучението на преподаватели в оригиналната му форма, 300 астр. часа, който хорариум важи и за опреснителния курс за вече обучени сугестопедагози.

(проф.Д-р Лозанов и проф. Д-р Гатева са провеждали обученията си: в рамките на 300 астрономически часа за I-во ниво първо 150 астр.часа теория и преживяване на курс воден от обучителя(Teacher Trainer) и второ още 150 астр.часа наблюдение/супервизия от обучителя (Teacher Trainer) на курс, воден от обучения сугестопедагог. )

Опитът, който се добива от това наблюдение е несъизмерим с нищо друго. Научих чрез преживяване още много други важни детайли, които дадоха мир и спокойствие на ума и сърцето ми.
За мен беше подобно на това как Чаплин описва сблъсъка на звездите, от които се раждат нови светове, тъй като трябваше да интегрирам доста нови за мен похвати и измерения към предното ми знание за метода. Беше важно да се свържа с двете личности на Д-р Лозанов-ученият професор и възрастният сантиментален Д-р Лозанов и да създам пространство, мост между тях в мен. Откри ми се още по-ярко личността и важността на др Гатева в методичен план.

Не беше лесно да съобразя ДИХАНИЕТО СИ с всяка стъпка на новонаученото за метода, с това да преподредя липсващите парчета, да ги помиря и те да заприличат на нареден пъзел с цяла картина. .

Тук ще споделя някои от основните аспекти, които ми бяха чужди, нови и допълниха липсващите парченца.

Много ново и трудно за мен беше да възприема измерението и същността на процеса инфантилизация, чиито рамки излизат отвъд повишената възприемчивост към достоверен източник.

Този едновременен на усвояването на езика процес, продължава всичките 22 или 25 дни от курса и има своите най-висока и най-ниска точки. И в първата част на чуждоезиковото сугестопедично обучение , курсистите преживяват детството си, но без да са включени песни, поезии, материали и хореографии от света на възрастните. Именно това е същността на този психилогически процес инфантилизацията. Тази възможност на обучаемите да преминат безболезнено през детския си период е нещо, което един сугестопедагог е важно също да изживее върху себе си в цялост, преди да започне да преподава (от личен опит, процесът не може да се разгърне в рамките на една или две седмици, за да е завършен и да носи самостоятелност на обучаемия).

Чак във второто ниво светът на възрастните се открива пред курсистите. Всичко това следва естествената еволюция на порастването и усвояването на майчиния език. Но това трябва да се преживее, а не да се преразкаже.

Разгърна ми се още по-дълбоко този аспект на креативността като краен продукт на метода, който засяга новите способности на курсиста да борави свободно и умно със структурата на новия език, не само лексикално, но и граматически правилно, с чувство за хумор, да успее да изрази мисълта си коректно на изучавания език.

Едно от нещата, които ме глождеха до миналата година беше как да подавам граматиката, както към абсолютно начинаещи, така и при десугестирането на група с много напреднали. За радост успях да се докосна до това как изкусно Гатева го е правила, до този красив баланс между двете полукълба.

Също така станах по-предпазлива с предлагането на друго изкуство отвъд заложеното в учебника. Това е така, защото всяка наша представа за естетика (например окачена картина в студиото) може да донесе неочаквана конотация, да отключи символика в подсъзнанието на нашите актьори и това вече не е психохигиенична среда. А и естетиката, хармонията, златното сечение идват от вътрешната хармония на преподавателя. Всяка една картина, декорация или естетическо послание, което не е пряко свързано с образователния процес и текущ материал, вече излиза от рамките на психопрофилактиката и на закона на сугестопедията, че всяка част е свързана с цялото, което е и естествена функция на мозъка ни.

Също не е психохигиенично да използваме фокуса на емоциите в курса, което в последствие води до несамостоятелност на курсистите спрямо преподавателя и защитената среда на студиото. А и в дългосрочен план е изхабяващо за преподавателя.

Сугестопедагогът е носителят на тази психохигиенност и психопрофилактика, чрез внушенията си, а те са във всеки един детайл.

Преосмислих колко е важна неутралността на преподавателя като проводник на този метод-като започнем от престижа на всеки герой от биографията ни на филмови режисьори, до това колко те са съобразени с културата на чуждия език и цялата издържаност на нашата режисьорска биография. Разбрах и защо Д-р Гатева е подбрала такъв тип необагрени от конотации снимки за героите и семейството в своето ръководство, както и защо сюжетът на въведението е толкова подходящ и устойчив на времето.

Имах възможност да преосмисля и адаптирам умерената доза забавление по време на занятията. Колко деликатна е границата между това да предложиш водеща до забавление игра (предизвикан акт) и спонтанно появилото се като следствие от общуването забавление (непредизвикано естествено следствие от метода сугестопедия). Това са само част от едва доловимите зони на внушение, с които успях да се запозная по-добре.

За себе си открих, че тази внимателност прави метода още по-универсален и достъпен за всеки. Това помага и на преподавателя да е по-уверен и емоционално съхранен.

За радост, въпреки първоначалните ми опасения, че курсовете вече ще бъдат твърде обрани, някак неколоритни, дори скучни в сравнение с преди, обратната връзка от курсистите остава също толкова цветна, одухотворена, приповдигната и вдъхновена, като добавим още по-добрия езиков резултат.

Всичко си дойде на мястото едва след преживяването на тези разяснения по време на супервизията/наблюдението ми, след като ги проверих и изпитах през себе си. Благодарение на целия опреснителен курс, ми се откриха още хиляди малки детайли, на пръв поглед незабележими, но така важни за издържаността и правдоподобността на целия сугестопедичен процес.

По време на супервизирания ми курс в България през април и май 2017, бяха обучени и трима нови сугестопедагози за България: Калина Хараланова; Галина Георгиева и Милка Къртева! Те участваха като курсисти в групата с обучаеми,а през останалата част от деня преминаха теоретичното обучение и обратна връзка към супервизията ми, водена от Gloria Alguacil. Успех и на добър час, момичета!

Чувствам се обогатена от това търсене и намиране, от искрата, която получих от фондацията „проф. Д-р Георги Лозанов и проф. Д-р Евелина Гатева“ в България и още по-научния подход към метода, който усвоих от Gloria Alguacil. Сякаш един дълъг път и цикъл се затвори.

Надявам се в дългосрочен план всеки, който се е посветил на тази смислена кауза, разгръщането на човешкия потенциал, да открива непреходността на метода, плодовете от него и да бъде воден от този стремеж за усъвършенстване и запазване на автентичността на метода.

Автор: Елена Стойчева, Център ЗаЕдно, Пловдив, юли 2017